چرا چنین دلتنگم؟؟؟

من فکرمی کنم فردا روز مادر است فقط ، نه روز زن ... دل مادرها را نباید شکست ... آهشان می گیرد ... زنهایتان همیشه پیشتان هستند، فرداهای دیگر شاید فرصتی شود برای دیدنشان...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید