جلسۀ آموزشی

مونث 1: برای من فقط عشق مهمه

مونث 2: خوش به حالت آخه برای من س.ک.س خیلی مهم تره

مونث 1: پس یادم باشه موقع ازدواج بهم یاد بدی باید چیکار کنم که نفهمه چقدر خنگم

مونث 2: آره ، تو هم یادت باشه قبل ازدواج بهم یاد بدی چی کار کنم که نفهمه خیلی بلدم 

مونث 1 با خنده: یعنی فکر می کنی ازدواج کنیم؟

مونث 2 با جدیت: نه ، فکرشو از سرم بیرون کردم

...

و این ، همۀ تفاوت آدم هاست

/ 0 نظر / 12 بازدید